Algemene voorwaarden

versie 1.0 – 09.2023

I. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door SEP B.V gesloten overeenkomsten, proefabonnementen (‘pilots’) en door SEP uitgebrachte aanbiedingen en offertes, behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnee:

Iedere (rechts)persoon die met SEP een overeenkomst is aangegaan tot het gebruik van het Abonnement; Sep B.V., gevestigd te Nijmegen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58073531;

Abonnement:

Overeenkomst op grond waarvan SEP periodiek Diensten, Content en/of Updates aan Abonnee verschaft;

Acceptatie:

De formele schriftelijke goedkeuring van het correct leveren van de in de offerte afgesproken producten en diensten

Afnemer:

Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die zich inschrijft voor een Training van SEP of aan SEP opdracht geeft tot het verzorgen van een Training;

Content:

Werken, geschriften informatie of ander materiaal waaronder beleidsregels, procedures, checklists en standaard rapportages (niet zijnde programmatuur), in welke vorm dan ook door SEP uitgegeven of ter beschikking gesteld;

Diensten:

Alle door SEP aangeboden diensten, die het voorwerp zijn van een aanbieding, Offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen SEP en Abonnee, waaronder het verlenen van advies werkzaamheden, het geven van workshops en trainingen en de installatie en implementatie van Software;

Digitaal Product

Content in digitale of elektronisch vorm, inclusief eventueel daarbij horende updates;

Incompany training:

Een Training op aanvraag van een Afnemer in besloten kring voor een door de Afnemer aan te wijzen groep deelnemers, welke wordt gegeven op een door Afnemer aangegeven locatie;

Inschrijving:

Iedere wijze waarop de Afnemer aan SEP laat blijken een Training te willen volgen, bijvoorbeeld via een aanmelding op de website, een e-mailbericht of brief of het aan SEP toezenden van een ondertekende Overeenkomst of een inschrijfformulier;

Offerte:

De door SEP aan Abonnee gedane aanbieding voor een abonnement op het Abonnement;

Open inschrijving:

Een Training die door SEP wordt aangeboden en welke in beginsel openstaat voor inschrijving voor eenieder die daarin geïnteresseerd is, tenzij een Training zich richt op een bepaalde doelgroep of er andere toelatingseisen zijn gesteld;

Overeenkomst:

Een (schriftelijke) overeenkomst tussen SEP en Abonnee/Afnemer waarbij SEP zich verplicht aan Abonnee/Afnemer te leveren een of meer Producten of Diensten tegen betaling door Abonnee/Afnemer van de daarvoor geldende vergoeding;

Prijs:

Het volledig verschuldigde bedrag voor deelname aan een Training, inclusief inschrijfgeld en kosten voor de accommodatie, een en ander exclusief omzetbelasting of andere heffingen;

Print Product:

Content in gedrukte vorm;

Product

Print Product, Digitaal Product, SaaS. Indien een Product bestaat uit een combinatie van Print Product en/of Digitaal Product en/of SaaS zijn op dat Product de desbetreffende bijzondere bepalingen voor zover relevant uit deze algemene voorwaarden mede van toepassing.

Software as a Service (SaaS):

Het op afstand ter beschikking stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan de Abonnee via internet of een ander netwerk, zonder dat aan de Abonnee een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt;

Training:

Een door SEP verzorgde bijeenkomst in de vorm van een Open inschrijving of Incompany training;

Update:

Nieuwe of gewijzigde Content, welke SEP periodiek verschaft aan Abonnee.

1.3 De bepalingen van deze algemene afdeling I zijn naast de bepalingen van de bijzondere afdelingen (I tot en met IV) van toepassing. De bepalingen in de bijzondere afdeling prevaleren indien en voor zover er tegenstrijdigheden tussen deze algemene afdeling en de bijzondere afdeling zijn.

II. OFFERTE EN OVEREENKOMST

2.1 Alle aanbiedingen van SEP zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders aangegeven. 

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke inschrijving of opdracht bij SEP middels een door SEP aan de Abonnee verstrekte Offerte en schriftelijke aanvaarding daarvan door de Abonnee. 

2.3 De in artikel 2.2. genoemde aanvaarding door de Abonnee kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden en vindt ook plaats door de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst door SEP.

2.4 Het Abonnement treedt in werking op de in de Offerte genoemde datum. 

2.5 De aanvaarding van de door de Abonnee geplaatste schriftelijke inschrijving of opdracht is gebaseerd op de bij de Offerte-aanvraag door Abonnee aan SEP verstrekte informatie. Abonnee staat voor de juistheid van de verstrekte informatie in.

III. PRIJZEN EN FACTURERING

3.1 Levering van de Producten en/of Diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door SEP gehanteerde prijzen. 

3.2 Tenzij anders is overeengekomen met Abonnee of anders is aangegeven zijn alle door SEP gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage-, transport of verzendkosten. 

3.3 SEP behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – tenzij anders overeengekomen – vanaf het moment waarop deze door SEP worden ingevoerd. 

3.4 Indien Abonnee zich niet met de prijs- en/of tariefsverhoging kan verenigen, is Abonnee gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Indien SEP deze mededeling niet binnen dertig dagen na de kennisgeving van de prijs- en/of tariefsverhoging heeft ontvangen, wordt Abonnee geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs en/of tariefsverhoging.  

3.5 Artikel 3.4 is niet van toepassing indien de prijs- en/of tariefsverhoging gevolg is van een prijsstijging conform de indexatie zoals genoemd in artikel 3.6.

3.6 Jaarlijks per 1 januari kunnen de overeengekomen (jaar)tarieven en doorlopende vergoedingen door SEP eenzijdig worden aangepast als gevolg van indexering. SEP zal deze aanpassing minimaal één maand voorafgaand aan de prijsstijging aankondigen. Een stijging is gelimiteerd tot maximaal de (eventuele) stijging van het laatst door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  gepubliceerde definitieve prijsindexcijfer dienstenprijzen commerciële dienstverlening en transport (index 2015=100) althans de opvolger daarvan, voor groep J62, althans sectie J, conform CPA 2008.

3.7 Betaling door Abonnee dient, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking naar een door SEP aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 

3.8 Indien Abonnee niet binnen de onder artikel 3.7 genoemde termijn heeft betaald, is Abonnee direct, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. SEP is dan gerechtigd om vanaf de fatale datum de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

3.9 De trainingen worden vooraf gefactureerd, tenzij anders wordt overeengekomen.

3.10 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die SEP maakt, alsmede vertragingsschade die SEP ondervindt, als gevolg van de niet- nakoming door Abonnee van diens betalingsverplichtingen, komen volledig ten laste van Abonnee. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in ieder geval minimaal € 300,00. 

3.11 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Abonnee naar het oordeel van SEP daartoe aanleiding geeft, is SEP gerechtigd van Abonnee te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door SEP te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Abonnee nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is SEP gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van haar diensten per direct op te schorten en is al wat Abonnee aan SEP uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

IV. LEVERING

4.1 SEP zal zo spoedig mogelijk na het tot stand komen van de Overeenkomst een aanvang maken met de levering van de Producten en/of Diensten. Alle gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en geen fatale termijnen. 

4.2 SEP is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien de Abonnee niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige rechtsverhouding met SEP heeft voldaan. 

4.3 Indien een Elektronisch Product wordt geleverd, is Abonnee zelf verantwoordelijk voor de installatie en implementatie daarvan aan de hand van de daarbij verstrekte instructies.

V. KLACHTEN

5.1 Abonnee dient klachten over Producten/Diensten uiterlijk binnen vijf werkdagen na de feitelijke ter beschikkingstelling van een Product/Dienst door SEP aan de Abonnee met duidelijke omschrijving van de klachten aan SEP mededelen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt iedere aanspraak van Abonnee. 

5.2 Indien een klacht Producten betreft die in fysieke vorm zijn geleverd, is Abonnee slechts gerechtigd de Producten aan SEP retour te zenden indien het Product niet door Abonnee was besteld of het Product beschadigd is geleverd. Abonnee is verplicht de originele verzenddocumenten en/of het originele adreslabel mee te zenden met de reden van de retourzending. Indien SEP de reden voor de retourzending gegrond acht, zal SEP zo spoedig mogelijk een onbeschadigd exemplaar van het Product leveren.

VI. EIGENDOM

6.1 De Producten blijven eigendom van SEP. SEP is gerechtigd om bij niet-tijdige betaling de geleverde zaken terug te nemen, waar deze zich ook bevinden. 

6.2 Na feitelijke aflevering of de ter beschikkingstelling van de Producten aan Abonnee, zijn de Producten volledig voor risico van Abonnee.

VII. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom, waaronder in ieder geval begrepen databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, terzake van door SEP geleverde Producten en Diensten komen uitsluitend toe aan SEP of diens leveranciers. Abonnee erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 10.000,– voor elke overtreding en elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van SEP om schadevergoeding, winstafdracht en nakoming te vorderen. 

7.2 Het is Abonnee niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SEP enige door SEP aan Abonnee geleverde Content en/of resultaat van de geleverde Diensten, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken of te wijzigen, over te nemen in enig medium (al dan niet in digitale vorm). 

7.3 Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden of in enige Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van eigendom en/of rechten als bedoeld in artikel 6.1.

7.4 In het geval Abonnee kennisneemt van een derde partij die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van SEP of diens leveranciers, zal Abonnee SEP daarvan onmiddellijk telefonisch en schriftelijk op de hoogte stellen. Indien SEP kiest om tegen een dergelijke inbreuk op te treden, zal Abonnee op kosten van SEP daartoe de benodigde informatie verschaffen en assistentie verlenen. 

7.5 Abonnee zal in geen geval aanduidingen omtrent rechten van SEP of derden, aanduiding van titels, merken of handelsnamen van SEP of derden (doen) wijzigen of (doen) verwijderen. 

7.6 Abonnee vrijwaart SEP terzake van schade, verliezen, (juridische) kosten, aanspraken, en alle overige uitgaven, alsmede tegen vorderingen van derden, als gevolg van of in verband met de niet nakoming van enige bepaling van dit artikel 7 door Abonnee, haar werknemers of andere vertegenwoordigers. 

7.7 Abonnee zal het Product op geen enkele wijze met derden delen noch een gedeelte of geheel ter beschikking stellen aan andere personen binnen de organisatie van Abonnee dan noodzakelijk is voor doeleinden waartoe het Abonnement is afgesloten. Een en ander op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 10.000,– voor elke overtreding en elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van SEP om schadevergoeding, winstafdracht en nakoming te vorderen. Abonnee verbeurt ook voornoemde boete indien een persoon op een of andere wijze verbonden aan de organisatie van Abonnee (een gedeelte van) de Content of het Product deelt met ongeautoriseerde (rechts)personen binnen de organisatie van Abonnee dan wel met derden.

VIII. BEËINDIGING

8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld op de offerte en wordt steeds automatisch met een jaar verlengd onder dezelfde voorwaarden tegen de dan geldende voorwaarden en geldende tarieven indien de overeenkomst niet uiterlijk één maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn door Abonnee schriftelijk wordt opgezegd.

8.2 Abonnee is niet gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij met instemming van SEP. 

8.3 SEP kan de Overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, indien (a) Abonnee in gebreke is met de nakoming van haar verplichtingen en, na tot herstel daarvan gesommeerd te zijn, binnen een redelijke door SEP gestelde termijn in gebreke blijft, (b) de door Abonnee aan SEP verstrekte voor de Overeenkomst wezenlijke informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn, (c) Abonnee in liquidatie komt te verkeren, (d) Abonnee surséance van betaling aanvraagt, (e) een aanvraag voor het faillissement van Abonnee is ingediend, of (f) indien Abonnee haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt. 

8.4 Indien Abonnee inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, de Producten en/of Diensten herhaald of systematisch gebruikt op een wijze die niet met normaal gebruik van de Overeenkomst te verenigen is of op andere wijze misbruik van de Overeenkomst maakt, dan is SEP gerechtigd om de beschikbaarstelling van de Producten en/of Diensten per direct te staken en de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden, onverminderd de verdere aanspraken van SEP. 

8.5 Beëindiging van de Overeenkomst betekent ook tegelijkertijd de beëindiging van de gebruiksrechten daarvoor. 

8.6 In alle gevallen van opzegging of ontbinding van een Overeenkomst dient Abonnee alle in zijn bezit zijnde exemplaren van het ter beschikking gestelde Digitale Product en/of SaaS binnen 14 dagen na opzegging of ontbinding aan SEP ter hand te stellen en alle verveelvoudiging van de Content van het Digitale Product en/of SaaS definitief te verwijderen.

IX. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 SEP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en immateriële schade, waaronder begrepen schade als gevolg van het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van Producten en/of Diensten, eventuele onvolledigheid of fouten in Producten en/of Diensten, het verloren gaan van Content, gegevens, informatiedragers, het niet beschikbaar zijn van SaaS. Abonnee vrijwaart SEP tegen alle aanspraken van derden. 

9.2 Indien SEP op grond van een Overeenkomst en/of de wet jegens Abonnee aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid per gebeurtenis in ieder geval beperkt tot vergoeding van de directe schade:

  1. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoeding (exclusief omzetbelasting) bedongen voor één jaar, of,
  2. Indien geen sprake is van een overeenkomst als bedoeld in sub a tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor het Product of die Dienst bedongen prijs (exclusief omzetbelasting).

De aansprakelijk van SEP is, ongeacht de grond van aansprakelijkheid per gebeurtenis, waarbij een reeks van (samenhangende) gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis, per contractjaar beperkt tot
€ 25.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van SEP in het voorkomend geval uitkeert.

9.3 Onder directe schade wordt in dit artikel verstaan: (a) de redelijke kosten die Abonnee heeft moeten maken om de prestatie van SEP aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; (b) de redelijke kosten die Abonnee heeft moeten maken om de schade en de oorzaak vast te stellen, zolang dat betrekking heeft op de directe schade in de zin van dit artikel; (c) de redelijke kosten voor beperken of voorkomen van schade, voor zover Abonnee kan aantonen dat die kosten hebben geleid tot een beperking van directe schade.

9.4 Tenzij nakoming door SEP blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van SEP wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Abonnee SEP onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming wordt gesteld en SEP na het verstrijken van die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten.

X. PRIVACY

10.1 SEP zal de informatie die aan haar door Abonnee ter beschikking wordt gesteld niet aanwenden voor andere doeleinden dan waarvoor zij werd verkregen. 

10.2 SEP is gerechtigd aan (potentiële) klanten van SEP in algemene zin te vermelden dat zij het Abonnement levert of heeft geleverd aan Abonnee. 

10.3 Abonnee is verantwoordelijk voor de door hem aangeleverde persoonsgegevens en garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door SEP worden ingevoerd. Abonnee vrijwaart SEP voor aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

XI. OVERMACHT

11.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst welke SEP of Abonnee niet kan worden toegerekend omdat zulks niet te wijten is aan schuld van SEP en/of Abonnee of krachtens wet of rechtsopvatting niet voor rekening van SEP en/of Abonnee komt. 

11.2 In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat niet tijdig een Product of Dienst door SEP wordt geleverd, is SEP gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen, gedurende welke tijd de overmacht situatie voortduurt. 

11.3 Abonnee is niet gerechtigd om gedurende de tijdelijke overmacht de Overeenkomst te ontbinden.

XII. VERVALTERMIJN

12.1 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Abonnee uit welke hoofde dan ook jegens SEP vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop Abonnee bekend werd of redelijkerwijs bekend had moeten zijn met deze rechten of bevoegdheden.

XIII. OVERDRACHT VAN RECHTEN

13.1 Het is Abonnee niet toegestaan om rechten en/of plichten die aan een Overeenkomst zijn verbonden over te dragen aan derden. SEP kan haar rechten uit hoofde van een Overeenkomst met Abonnee aan derden overdragen zonder voorafgaande toestemming van Abonnee in welk geval Abonnee reeds voor nu alsdan haar instemming en medewerking verleent. 

XIV. DIENSTEN

14.1 SEP is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van haar verplichtingen onder een Overeenkomst. SEP is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen dan wel fouten van derden noch voor schade die hieruit voortvloeit en/of daarmee verband houdt. 

14.2 De Diensten betreffende advies, installatie en implementatie van Software die per Abonnement zijn afgesproken, dienen in betreffend contractjaar afgenomen te worden. De Diensten kunnen niet worden meegenomen naar een volgend contractjaar. 

14.3 Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen, heeft SEP recht op een honorarium, te bepalen op basis van het ten tijde van de uitvoering van de opdracht bij SEP geldende uurtarief, alsmede op een vergoeding voor in verband met de opdracht door SEP gedane verrichtingen, betaalde voorschotten en gemaakte kosten, een en ander te vermeerderen met de verschuldigde btw. 14.4 De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing. 

14.5 Bij meerdere opdrachtnemers (Abonnees) zullen alle Abonnees hoofdelijk aansprakelijk zijn.

XV. WIJZIGINGEN

15.1 SEP behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

XVI. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

16.1 Op een Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomst betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag). 

16.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.